En gruppe mennesker sitter i en ring og snakker sammen om meditasjon på salig er tørsten 2013. På gulvet foran står en meditasjonskrakk.

Meditasjonsprosjektet

ÅRSRAPPORT 2014: 32 åpne og faste kristne meditasjonstilbud omkring i landet. 

2014 var andre år i Areopagos sitt meditasjonsprosjekt. Prosjektet har som mål å alminneliggjøre meditasjon som kristen trospraksis og gjøre meditasjon i kristen tradisjon tilgjengelig for folk flest. Vi har vært på en rekke ulike arenaer rundt omkring i landet med motivasjon, presentasjon og praksisrettede verksteder om meditasjon.

Fagkonferanser

I 2014 har vi også arbeidet mye med faglige spørsmål. Et eksempel på dette er konferansen Mindfulness og kristen meditasjon på Universitetet i Agder (UiA), som samlet 60-70 deltagere. Konferansen ble kombinert med en åpen temakveld om meditasjon i kulturhuset Kilden i Kristiansand der det møtte mer enn 100 mennesker. Konferansen har resultert i en fagbok: Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon på Portal forlag.

Praksis

– Meditasjon er arbeid, ofte hardt arbeid, sier Tore Laugerud. – Likevel fremstår mye av det som skrives om meditasjon som teori om en idealisert praksis. Derfor holdt Areopagos en konferanse på UiA samme høst om Praxis – Meditasjon mellom ideal og erfaring. To buddhistiske veiledere, to mindfulness lærere og fire meditasjonspraktiserende i kristen tradisjon fortalte og reflekterte om sine erfaringer med meditasjon. – Vi fikk igjen bekreftet at meditasjonsfeltet gir utgangspunkt for gode og meningsfyllte dialoger på tvers av ulik tilhørighet og sikter på å utgi også dette materialet, sier Laugerud. Han berømmer Areopagosmedlem Årstein Justnes, amanuensis ved UiA, som for øvrig mottok Areopagosstipendet for å arbeide med disse viktige initiativene. 

Portrett av Årstein Justnes

Årstein Justnes, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, fikk hoveddelen av Areopagosstipendet 2014. Foto: UiA

– Samme høst arrangerte vi også en fagdag på Teologisk fakultet, fortsetter Laugerud. Der stilte vi spørsmålet: Meditasjon – en ressurs for kirke og samfunn i dag? Dagen var todelt. Først spurte vi – på bakgrunn av konfesjonell luthersk kritikk av religiøse praksiser - om meditasjon kan være en fornyelse av luthersk spiritualitet. Deretter om hva som skjer når østlige meditasjonspraksiser omplasseres til en vestlig, sekulær ramme. Dagen ga en god belysning av meditasjon mellom kryssende kontekster.

"

«Meditasjon er arbeid, ofte hardt arbeid». 

"

Lederopplæring

Areopagos har også arbeidet mye med meditasjonslederopplæring. Lederspørsmålet er viktig, både for å få flere grupper, og for å en god kvalitet og bestandighet i gruppene. Anna Ramskov Laursen har arbeidet med å utvikle en meditasjonslederutdanning i kristen dypmeditasjon. Blant annet har hun vært på studiereise til Japan, et land der Areopagos tidligere har hatt et betydelig nærvær og engasjement. Parallelt med dette har Hilde Sanden-Bjønness arbeidet med å utvikle en opplæring i sentrerende bønn. Sammen med Ola Westad har hun i flere år arrangert retreater om dette på Lia gård. Dette arbeidet går videre i 2015.

Prosjektets nettside viste at det ved utgangen av 2014 er 32 åpne og faste kristne meditasjonstilbud omkring i landet. Areopagos har bidratt til tilvekst blant annet i Stavanger og Oslo.

Tilbake til årsrapporten

Bottom