Dialog som en døråbner

Dialog ligger som noget helt centralt i Areopagos' selvforståelse. Op gennem historien har vores tilgang til mission og al form for kontakt med anderledestænkende mennesker altid været kendetegnet af respektfuld dialog og et ønske om både at blive hørt og om selv at blive klogere.

Hvad er dialog?

Religiøs argumentation kan både bruges til at fremme fred og til at fremme konflikter i samfundet. Ofte er frygt hovedårsagen til stigmatisering og vold, hvorimod personlige møder og kundskab kan erstatte frygten med nysgerrighed og tillid. Afstand og fjendebilleder kan fortrænge religiøse og humanistiske værdier som respekt, fællesskab og ligeværd, og derfor er dialog vigtig i den slags situationer.

Dialog er et åbent og respektfuldt møde mellem ligeværdige parter uden skjulte hensigter. I dialogen opgiver vi ikke det, vi tror på, men vi anstrenger os for at lytte og forstå den anden ud fra dennes virkelighedsbeskrivelse. Dialog opbygger tillid, som igen bevirker, at der også bliver lyttet til éns egen tro og standpunkter.

Målet er ikke at blive enige, men at øge forståelsen af og kendskabet til hinanden, samt at udforske muligheder for en fælles indsats i samfundet.  

Dialogarbejde i Danmark

I Norge har Areopagos tæt kontakt med flere forskellige kirkelige dialogcentre, som gør et stort arbejde for at udbrede den gode dialog i Norge.

Her i Danmark er dialogarbejdet ikke på samme måde formaliseret, men der går en rød, dialogisk tråd gennem alt det arbejde, vi udfører. Som eksempel på danske dialog-aktiviteter kan nævnes:

  • Afholdelse af forskellige dialogiske arrangementer i Aarhus og København, bl.a. har vi haft en inspirationsdag, hvor vi hørte om åndelig praksis fra henholdsvis en meditationslærer, en zenmester og en pilgrimspræst. Vi laver hele tiden nye arrangementer, som du kan følge med i gennem denne hjemmeside og vores Facebook-gruppe.
  • Menighedsabonnementer - hvor vi hjælper godt 60 folkekirkemenigheder over hele landet med at navigere - og være troværdig kirke - i den religiøse mangfoldighed, der kendetegner dagens Danmark.
  • Deltagelse i alternativmesser over hele landet, hvor vi tilbyder samtaler og forbøn for messegæsterne.
  • Vi sponsorerer og lægger mandskab til debat-delen af hjemmesiderne religion.dk og kristendom.dk, hvor det er muligt at stille spørgsmål til - og gå i dialog omkring - kristendom og andre religioner.
  • Areopagos-torvet, som er navnet for en række interessante arrangementer, der har fokus på dialog og inspiration. 
  • Udgivelse af gratismagasinet "Tørst", som bl.a. indeholder en masse interessante artikler omhandlende dialog.

Bottom